Garantiebepalingen Stichting Gevelgarantie

GARANTIEBEPALINGEN STICHTING GEVELGARANTIE

Artikel 1

Alleen een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie wordt aangemerkt als belanghebbende in de zin van deze garantieregeling.

Artikel 2

De Stichting Gevelgarantie zal uitsluitend zijn gehouden tot nakoming van de in het garantiecertificaat omschreven verplichtingen, indien ieder van de betrokkenen ten opzichte van elkaar aan de financiële verplichtingen met betrekking tot het in het geding zijnde gegarandeerde werk heeft voldaan, e.e.a. binnen de daarvoor gestelde termijnen.

Artikel 3

Onder schade wordt verstaan een fysieke aantasting (blijvende verandering van vorm en / of structuur) van de buitengevelsystemen ten gevolge van een fout in het materiaal, de applicatie en/of de opbouw van het systeem.

Artikel 4

Buiten de garantie vallen:

 1. Schades door oneigenlijk gebruik en /of belasting van het gevelsysteem waaronder mechanische schades;
 2. Schades ontstaan doordat herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden niet of niet juist zijn uitgevoerd tenzij dit herstel werkzaamheden betreffen uit hoofde van een gedekte schade;
 3. Schades die ontstaan zijn doordat het systeem is afgewerkt of onderhouden met een afwerklaag die niet tot het betreffende systeem behoort of die, wanneer daarvan is afgeweken, niet schriftelijk is goedgekeurd door de systeemhouder. Uitsluitend producten van de oorspronkelijke leverancier of goedgekeurd door de oorspronkelijke leverancier mogen worden toegepast.
 4. Schades aan zaken die niet expliciet tot het gevelsysteem behoren;
 5. Uiterlijke gebreken aan het gevelsysteem zoals: vervuiling, verkleuring, hoe dan ook veroorzaakt, structuurverschillen en onvlakheid;
 6. Schades door milieu-aantasting, molest, atoomkernreacties, aardbeving, overstroming en andere natuurrampen;
 7. Schades als gevolg van bouwkundige tekortkomingen/beperkingen zoals een onvoldoende afdichtende aansluiting van het gevelsysteem met een ander bouwdeel waardoor hemelwater in of achter het systeem kan dringen.
 8. Schades die ontstaan als gevolg van vervorming van, dan wel gebreken in de ondergrond waarop het systeem is gemonteerd;
 9. Kleine gebreken waardoor de functionaliteit van het systeem niet wordt aangetast; hieronder onder meer te verstaan kleine scheuren met een scheurwijdte kleiner dan 0,2 mm;
 10. Alle gevolgschade;
 11. Beperkingen of uitsluitingen van garanties waarvan op enigerlei wijze schriftelijk melding is gedaan.

Artikel 5

 1. De garantie gaat in op de dag van afgifte van het garantiecertificaat. Het buitengevelsysteem dient vakkundig te worden onderhouden. De garantie eindigt 10 jaar na de datum van voltooiing van het werk. Onderhoud mag uitsluitend worden gepleegd met producten die in het KOMO Attest van het systeem zijn genoemd en/of schriftelijk zijn goedgekeurd door de systeemhouder. Uitsluitend onderhoudsproducten te gebruiken van de oorspronkelijke leverancier van het systeem.
 2. De garantietermijn van 10 jaar geldt uitsluitend wanneer het werk aantoonbaar is onderhouden volgens voorschrift van de systeemhouder.
 3. In geval van een schademelding vanaf het 8e jaar na oplevering behoudt Stichting Gevelgarantie zich het recht voor de claim geheel dan wel gedeeltelijk af te wijzen indien niet aantoonbaar is dat onderhoud volgens voorschrift van de systeemhouder is uitgevoerd.
 4. Door reparatie of vervanging in het kader van herstel van een gehonoreerde schademelding, zal de duur van de oorspronkelijke garantietermijn niet worden gewijzigd of verlengd.

Artikel 6

De belanghebbende is verplicht:

 1. De juistheid van de op dit garantiecertificaat vermelde gegevens te controleren en bij onjuistheden hiervan de Stichting Gevelgarantie onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
 2. Schade of uitbreiding van schade direct bij aangetekend schrijven te melden aan de Stichting Gevelgarantie onder overlegging van het garantiecertificaat en alle maatregelen te nemen of te doen nemen om de schade te beperken of te voorkomen.
 3. In geval van schade de garantieverstrekker en/of haar belangenbehartigers in de gelegenheid te stellen al of niet ter plaatse een onderzoek in te (laten) stellen en/of materiaalonderzoek te (laten) verrichten.

Artikel 7

De rechten van de hiervoor genoemde belanghebbende uit hoofde van dit garantiecertificaat gaan over op diens rechtsopvolgers onder algemene titel alsmede op diens rechtsopvolgers onder bijzondere titel.

Artikel 8

 1. De Stichting Gevelgarantie heeft de garantie verzekerd via AON Risk Solutions afgesloten verzekering bij HDI met polisnummer K0100108420.
 2. Dekking onder dit garantiecertificaat vindt uitsluitend plaats voor zover de schade onder deze polis gedekt is.

In geval van een geschil zal de inhoud van de polis te allen tijde prevaleren boven hetgeen is vermeld in dit certificaat.

 1. In geval van surséance van betaling of faillissement van de Stichting Gevelgarantie loopt de verzekering door ten behoeve van de belanghebbende.

Ten behoeve van de kosten voor onderzoek en schadebehandeling is de garantiegerechtigde na insolventie van de Stichting Gevelgarantie in iedere claim een eigen bijdrage van EUR 500,= verschuldigd.

Artikel 9

Na melding van schade wordt deze door de Stichting Gevelgarantie afgewikkeld op grond van het op dat moment vigerende reglement schadeafhandeling. Dit reglement is verkrijgbaar bij de Stichting Gevelgarantie.

Artikel 10

Ingeval zich geschillen voordoen naar aanleiding van deze garantie en/of de afwikkeling van schade worden deze beslecht door de Raad van de Arbitrage voor de Bouw.

Nieuws
 • Blijf op de hoogte

  Meld u aan voor onze nieuwsberichten